DK Inruilactie - Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op de wedstrijd “Maak kans  op één van de 40  Dagelijkse kost braadpannen” (de “Wedstrijd”) georganiseerd door The Cookware Company BV, gevestigd te Klopperman 16 2292JD Wateringen (Nederland) met ondernemingsnummer 27380288 (hierna "The Cookware Company" genoemd). Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt u de Voorwaarden.

Voorwaarden voor deelname

  • De wedstrijd is geldig van 16.12.2023 tot en met 24.12.2023 op de stand van The Cookware Company op de kerstmark te Genk, die geopend is op 16, 17, 23 en 24 december, op zaterdag van 10-18u en op zondag van 12-18u.
  • Elke persoon dient op het ogenblik van zijn/haar deelname aan de Wedstrijd 18 jaar of ouder te zijn en zijn woonplaats in België te hebben.
  • Deelname aan de Wedstrijd is slechts mogelijk bij inruilen van een oude pan, gevolgd door de aankoop van een pan van het merk Dagelijkse kost.
  • Elke deelname is gratis.

In het geval dat een deelnemer niet aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet (zelfs indien hij/zij als winnaar wordt uitgeroepen), verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op de Prijs (zoals hieronder gedefinieerd), zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

De Prijs

De prijs betreft één Dagelijkse kost braadpan (28cm) ter waarde van 54,90 EUR (de “Prijs”). De Prijs omvat geen bijkomende producten of diensten. De Prijs kan niet worden omgewisseld voor geld. De winnaar is verantwoordelijk voor alle kosten en verplichtingen die gepaard gaan met de Prijs met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, belastingen.

The Cookware Company behoudt zich het recht voor om een andere prijs te geven wanneer er productieproblemen of andere (al dan niet technische) problemen zouden zijn met betrekking tot de Prijs.

Hoe werkt de wedstrijd?

Om geldig aan de Wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer een oude pan inleveren, gevolgd door de aankoop van een nieuwe pan van het merk Dagelijkse kost. De deelnemer dient de wedstrijdvragen te beantwoorden. Hij/zij levert het wedstrijdformulier in bij de chalet op de kerstmarkt te Genk. Uiterlijk 15 januari 2024 zullen er 40 winnaars bekendgemaakt worden. De Winnaars worden per email of telefonisch gecontacteerd. De deelnemer zal hierbij de nodige instructies opvolgen voor het ontvangen van de Prijs.

Onvolledige of niet correct ingevulde deelnameformulieren, evenals deelnameformulieren die niet elektronisch en/of op tijd werden verzonden, worden als ongeldig beschouwd.

De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.

Algemene informatie

Bij technische problemen tijdens de wedstrijd zal The Cookware Company proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen naar beste vermogen.

The Cookware Company is op geen enkele manier verplicht om de duur van de wedstrijd te verlengen.

The Cookware Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van internet, in het bijzonder storingen, externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen.

The Cookware Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van misbruik van de producten. U verplicht zich om de verstrekte informatie op en/of in de productverpakking op te volgen.

Mocht The Cookware Company aansprakelijk zijn voor schade, dan is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot directe schade. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder (verplicht) toepasselijk recht. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

De Voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nooit was opgenomen.

Elke afstand van The Cookware Company van een schending van een bepaling van de Voorwaarden is alleen geldig indien deze schriftelijk wordt gedaan en houdt op geen enkele wijze een afstand in van enige latere schending van een dergelijke bepaling of een afstand van de bepaling zelf.

Deze Voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, diens onderwerp of totstandkoming, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Belgische wet. Elke partij stemt onherroepelijk ermee in dat de rechtbanken van Gent (België) exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, diens onderwerp of totstandkoming te beslechten.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens, zoals door u ingevuld worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen steeds strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven, met uitzondering van een wettelijke vereiste of noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag en terugbetaling.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres privacy@cookware-co.com. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

Contactgegevens

Als u vragen en/of klachten heeft, neem dan contact met ons op via hallo@cookware-co.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen.