Wedstrijdvoorwaarden

Deze voorwaarden (hierna genoemd de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op deze wedstrijd georganiseerd door The Cookware Company B.V., gevestigd te Klopperman 16, 2292 JD Wateringen (Nederland) met ondernemingsnummer KVK 27380288 (hierna genoemd “The Cookware Company”).
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt u deze voorwaarden.

1. Deelnemingsvoorwaarden

U kan slechts deelnemen aan de wedstrijd indien u woonachtig bent in Nederland of België.
Elke persoon jonger dan 18 jaar die aan de wedstrijd wenst deel te nemen, dient de toestemming van zijn ouders(s) of wettelijke voogd te hebben. The Cookware Company is gerechtigd om deze toestemming op te vragen.
U bent verantwoordelijk voor het correct vermelden van uw gegevens. Het verstrekken van foutieve gegevens kan ertoe leiden dat uw deelname wordt uitgesloten.
Per emailadres kan u slechts eenmaal deelnemen. Elke deelname aan de actie is gratis.
De wedstrijd is geldig van 20 februari 2023 t.e.m. 28 februari 2023.
The Cookware Company is gerechtigd om uw deelname uit te sluiten, in geval van vermoeden van misbruik.

2. Hoe verloopt de wedstrijd?

U kan deelnemen door de gevraagde gegevens in te vullen en de wedstrijdvraag en schiftingsvraag te beantwoorden en in te schrijven op onze nieuwsbrief. Vervolgens neemt u kennis van deze Voorwaarden en privacyverklaring. Indien u akkoord bent, geeft u ons uw toestemming en bevestigt u uw deelname. Wij ontvangen uw deelname in onze database.
We verloten in totaal acht duurzame kookpakketten. 
De winnaars worden uiterlijk vrijdag 3 maart 2023 door The Cookware Company gecontacteerd. Elke winnaar wint 1x het kookboek van Too Good To Go 'Kook je koelkast leeg' t.w.v. €22,99 en 1x de GreenPan Mayflower 5-delige pannenset t.w.v. €129,90. Indien u door ons gecontacteerd wordt, zullen wij u vragen om uw adres te bezorgen. Uw winnend product wordt u zo snel mogelijk bezorgd.

3. Algemene bepalingen

Ingeval van technische storing gedurende de duurtijd van de wedstrijd, zal The Cookware Company naar beste vermogen de storing zo snel mogelijk proberen op te lossen. The Cookware Company is op geen enkele wijze verplicht om de duurtijd van de wedstrijd te verlengen.
The Cookware Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken en nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het internet, in het bijzonder een storing, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.
The Cookware Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die het gevolg is van een verkeerd gebruik van de gewonnen producten. U verbindt zich ertoe de informatie na te leven die wordt verstrekt op of in de verpakking van het product.
Wanneer The Cookware Company aansprakelijk zou zijn voor schade, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot rechtstreekse schade. The Cookware Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder (dwingende) toepasselijke wetgeving.
Wanneer één van de bepalingen van deze Voorwaarden om enigerlei reden als ongeldig of niet-afdwingbaar beschouwd wordt, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze Voorwaarden. De Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) nooit is (zijn) opgenomen, tenzij anders bepaald door dwingend Belgisch recht.
De verklaring van afstand door The Cookware Company van een inbreuk op enige bepaling in de Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk wordt gedaan en mag op geen enkele wijze worden opgevat als een verklaring van afstand van een eventuele volgende inbreuk op een dergelijke bepaling of afstand van de bepaling zelf.
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen definitief en uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent.

4. Contactgegevens

Indien u vragen en/of klachten heeft, vragen wij u om met ons contact op te nemen via win@greenpan.be. We behandelen dit zo snel mogelijk.